fbpx

O mnie

Cześć! Mam na imię Karolina i piszę zdrowo o diecie i lifestyle’u. Jestem dietetykiem klinicznym i chętnie pomogę osiągnąć Twoje wymarzone cele dzięki współpracy online.

Ostatnie posty

  Sorry, no posts matched your criteria.

Image Alt
  /  Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez portal kengelmajer.pl zwaną dalej również “Administratorem”, za pośrednictwem sklepu internetowego https://kengelmajer.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez www.kengelmajer.pl usług drogą elektroniczną.

 

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą sklepu tj. firmę FITLAB Karolina Engelmajer z siedzibą: 59-220 Legnica, ul. Diamentowa 1, posiadającą NIP: 6912537218, REGON: 380218003, zwaną dalej również “Administratorem
 2. Zamawiający– oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią i poczytalną, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 3. Usługa on-line– konsultacja dietetyczna/opieka miesięczna to usługa świadczona za pośrednictwem portalu www.kengelmajer.pl  z użyciem poczty elektronicznej lub/i komunikatorów internetowych, obejmująca rozmowę i/lub analizę wyników krwi i/lub analizę i przygotowanie jadłospisu/suplementacji. Usługa jest świadczona przez Sprzedawcę zarówno w konkretnym miejscu i czasie, a więc z oznaczeniem adresu i terminu w jakim się odbywa.
 4. Treści Cyfrowe bez nośnika oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez Sklep w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Formularz kontaktowy – formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie www.kengelmajer.pl/kontakt, za pośrednictwem którego Klient wysyła zapytanie o zapotrzebowaniu na Konsultację, usługę lub pakiet usług lub/i ustala termin Konsultacji.
 9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.kengelmajer.pl/sklep

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz kengelmajer.pl związane z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://kengelmajer.pl/sklep , e-mail – karolinaeng.collab@gmail.com
 3. Celem skorzystania z Usługi on-line, w tym konsultacji za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne, umożliwiające dostęp do Internetu, odpowiednią jakość połączenia oraz wymiany informacji.
 4. Sprzedawca świadczy usługi w formie konsultacji on-line, konsultacji telefonicznej lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy i komunikatorów internetowych.
 5. Usługi świadczone przez Sprzedawcę nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 6. Usługa on-line, w tym konsultacja poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem wykonania pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
 7. Pacjent po dokonaniu zapłaty otrzymuje formularze w formie dokumentów elektronicznych z wywiadem dietetycznym. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Wypełniony plik wywiadu pacjent odsyła na e-mail karolinaeng.collab@gmail.com. Na tej podstawie Sprzedający opracowuje indywidualny program żywieniowy oraz zalecenia. Jeśli dane podane przez pacjenta nie są wystarczające dla Sprzedającego to Sprzedający ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wykonanie dodatkowych badań.

 

§ 3 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danej Usłudze on-line i stanowią ceny brutto.
 2. Klient dokonuje płatności za zamówione Usługi on-line przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.
 3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres karolinaeng.collab@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.Klient może odstąpić od umowy ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży Usługi on-line rozpoczyna się od chwili wykupienia Usługi on-line
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Jeżeli Zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o którym mowa w §9 ust. 1, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny uzgodnionej w umowie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §13 Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2018 r.